Mums rūpi Jūsų privatumas

Mes patvirtiname, kad asmens 
duomenų apsauga yra svarbi 
Jums – mūsų klientams, ir Mes 
įsipareigojame gerbti bei 
saugoti kiekvieno duomenų 
subjekto privatumą ir asmens 
duomenis. Jūsų pasitikėjimas 
mums yra svarbus. Mūsų tikslas 
yra užtikrinti, kad Jūs, 
dalindamiesi savo asmeniniais 
duomenimis su mumis, 
jaustumėtės saugiai. Asmens 
duomenys – bet kokia 
informacija, susijusi su 
fiziniu asmeniu (duomenų 
subjektu), kurio tapatybė 
yra žinoma arba gali būti 
tiesiogiai arba netiesiogiai 
nustatyta pasinaudojant 
atitinkamais duomenimis 
(pvz., vardu, pavarde, 
asmens kodu, adresu, telefono 
numeriu ar kita informacija). 
Kad galėtume įvykdyti savo 
įsipareigojimus Jums kaip 
savo klientui, mums reikia 
tam tikrų Jūsų asmens duomenų. 
Mes įsipareigojame rinkti ir 
tvarkyti Jūsų asmens duomenis 
tik tada ir tik tokia apimtimi, 
kiek būtina konkrečiam, 
apibrėžtam ir teisėtam tikslui 
įgyvendinti. Mes imamės 
atitinkamų priemonių užtikrinti, 
kad mums pateikti asmens duomenys 
visada būtų saugūs ir kad Jūsų 
asmens duomenų tvarkymas atitiktų 
galiojančius duomenų apsaugos 
įstatymus bei mūsų vidinę tvarką. 
Mums svarbu užtikrinti Jūsų 
asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. 
Mes patvirtiname, kad asmens 
duomenų apsauga  yra  svarbi Jums – 
mūsų klientams, ir Mes 
įsipareigojame gerbti bei saugoti 
kiekvieno duomenų subjekto 
privatumą ir asmens duomenis.
Taigi, šiame informaciniame 
tekste aprašome, kaip ir kur 
tvarkome asmens duomenis.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) 
asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys tvarkomi 
siekiant:
• užtikrinti, kad pirkimo 
procesas būtų sklandus, o 
aptarnavimas po pirkimo 
būtų savalaikis ir profesionalus,
• bendrauti su Jumis, atsakyti 
į Jūsų užduodamus klausimus,
• užtikrinti, kad Jūsų 
informacija būtų tiksli ir 
atnaujinta,
• tiesioginės rinkodaros 
tikslais, t. y. pasiūlymams, 
akcijoms, nuolaidoms teikti,
• susisiekti su Jumis, jei 
pamiršote savo pirkinius 
arba aptikome nesklandumų, 
susijusių su įvykdytais sandoriais.

Kokių kategorijų asmens 
duomenis renkame?
Mes tvarkome Jūsų asmens 
duomenis, kad galėtume 
administruoti Jūsų pirkimo 
procesą SKURADESIGN.com 
elektroninėje parduotuvėje. 
Norėdami užsiregistruoti ir 
pirkti SKURADESIGN.com 
elektroninėje parduotuvėje, 
privalote pateikti šią 
informaciją. Nepateikus 
būtinų asmens duomenų, 
negalėsite vykdyti pirkimo 
proceso, o mes negalėsime 
Jums parduoti prekių arba 
suteikti paslaugų:
• Vardas;
• Pavardė;
• El. pašto adresas;
• Adresas
• Mobiliojo telefono numeris.
SKURADESIGN.com asmens duomenis 
gauna iš pačių duomenų subjektų. 
Visi šie asmens duomenys gaunami 
tik gavus asmens sutikimą.
Pirkimo proceso metu 
registruodamiesi SKURADESIGN.com 
parduotuvėje, Jūs patvirtinate, 
kad Jūsų nurodyti asmens duomenys 
yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs 
esate ne jaunesni kaip 16 metų 
amžiaus. Atsiradus netikslumams, 
turite nedelsdami juos ištaisyti.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo 
pagrindas
SKURADESIGN.com, tvarkydama asmens
duomenis, vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatyme įtvirtintais 
asmens duomenų tvarkymo reikalavimais 
ir kitais teisės aktais, 
susijusiais su asmens duomenų 
apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – 
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 
(2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis 
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

SKURADESIGN.com renka ir toliau 
tvarko Jūsų asmens duomenis tik 
teisės aktuose apibrėžtais teisėtais 
pagrindais – siekdama sudaryti 
ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą 
sutartį, Jūsų sutikimu, kai 
tvarkyti asmens duomenis 
SKURADESIGN.com įpareigoja 
atitinkami teisės aktai ir kai 
asmens duomenis reikia tvarkyti 
dėl SKURADESIGN.com teisėto intereso 
(tik jei duomenų subjekto interesai 
nėra svarbesni).
 

Įprastai teisinis pagrindas 
tvarkyti asmens duomenis yra 
sutartis su SKURADESIGN.com 
(arba prašymas sudaryti sutartį). 
Asmens duomenys taip pat gali 
būti tvarkomi davus sutikimą 
(pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). 
Sutikimas turi būti aiškiai 
išreikštas, savanoriškas, 
suprantamai išdėstytas ir jame 
turi būti pateikta informacija 
apie duomenų panaudojimo tikslą. 
Sutikimas tvarkyti asmens 
duomenis gali būti paprastai ir 
nemokamai atšauktas susisiekus 
el. paštu edmundas@gmail.com ar 
telefonu +370 62636467
 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?
Surinkti asmens duomenys saugomi 
spausdintiniuose dokumentuose ir 
mūsų informacinėse sistemose. Mes 
saugome Jūsų asmens duomenis tiek, 
kiek tai numato teisės aktai arba 
atsižvelgdami į duomenų tvarkymo 
tikslus, jeigu juose yra 
nustatytas ilgesnis duomenų 
saugojimo laikotarpis. Asmens 
duomenys paprastai saugomi tol, 
kol iš sutartinių santykių gali 
kilti pagrįstų reikalavimų. 
Nebereikalingi asmens duomenys 
sunaikinami.

Siekiame nesaugoti pasenusios 
arba nereikalingos informacijos 
ir užtikrinti, kad asmens 
duomenys ir kita klientų 
informacija būtų nuolat 
atnaujinta ir teisinga.

Be to, informaciją saugome tam, 
kad prireikus galėtume Jums 
suteikti reikiamą informaciją, 
kad turėtume tinkamą Mūsų ir 
Jūsų santykių istoriją ir 
galėtume atsakyti į visus 
klausimus, susijusius su Jūsų 
ir Mūsų bendradarbiavimu.

Visi Jūsų asmens duomenys yra 
saugomi sistemoje tol kol 
galioja prekės garantinis 
laikotarpis, bet ne mažiau 
kaip 2 metus. 

Kaip saugome Jūsų duomenis?
Mums labai svarbu užtikrinti 
Jūsų asmens duomenų saugumą. 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis 
mes įgyvendiname konkrečias 
organizacines ir technines 
saugumą užtikrinančias priemones, 
kurios padeda apsaugoti asmens 
duomenis nuo atsitiktinio arba 
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, 
atskleidimo ir nuo bet kokio kito 
neteisėto tvarkymo. Be to, mūsų 
vykdoma saugumo užtikrinimo 
veikla apima personalo, 
informacijos, IT infrastruktūros, 
įskaitant periodinius  „įsilaužimo“ 
į  vidaus tinklus ir duomenų 
bazės testavimus, taip pat biurų 
pastatų ir techninių įrenginių 
apsaugą.

Kam  teikiame Jūsų duomenis?
SKURADESIGN.com , tvarkydama 
asmens duomenis, yra 
įsipareigojusi laikytis 
konfidencialumo. Tokia prievolė 
kyla iš  Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso, Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo 
nuostatų. Informacija gali 
būti atskleista kitoms šalims, 
jeigu to reikia sutarčiai 
sudaryti arba jai vykdyti, 
arba dėl kitų teisėtų 
priežasčių. Informacija taip 
pat gali būti suteikta kitoms 
šalims Jūsų prašymu, 
atsižvelgiant į Jūsų sutartinius 
įsipareigojimus kitoms šalims, 
pvz., lizingo bendrovėms, 
bankams ar kitoms finansų 
institucijoms.
 
Mes galime pateikti Jūsų duomenis 
duomenų tvarkytojams (paslaugų 
tiekėjams), kurie teikia mums 
paslaugas (atlieka darbus) ir 
tvarko Jūsų duomenis Mūsų, 
kaip duomenų valdytojo, vardu. 
Duomenų tvarkytojai turi teisę 
tvarkyti asmens duomenis tik 
pagal mūsų nurodymus ir tik ta 
apimtimi, kiek tai yra būtina 
siekiant tinkamai vykdyti 
sutartyje nustatytus įsipareigojimus. 
Pasitelkdami subrangovus, imamės 
visų reikiamų priemonių, kad 
užtikrintume, jog ir mūsų duomenų 
tvarkytojai būtų įgyvendinę 
tinkamas organizacines ir technines 
saugumą užtikrinančias priemones 
bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

Paslaugų teikėjai
Norėdami įvykdyti savo 
įsipareigojimus Jums, 
dalinamės Jūsų asmens 
duomenimis su įmonėmis, 
kurios teikia mums 
paslaugas, pavyzdžiui, 
vykdo tiesioginės 
rinkodaros išsiuntimą. 
Šios įmonės gali tvarkyti 
Jūsų asmens duomenis tik 
pagal mūsų nurodymus ir 
negali jų naudoti kitiems 
tikslams. Be to, jos 
privalo saugoti Jūsų asmens 
duomenis pagal įstatymus 
ir mūsų bendradarbiavimo 
susitarimą. Šiuo metu 
bendradarbiaujame su 
šiomis įmonėmis:

Teisėsaugos institucijos, 
valstybės ir savivaldos 
institucijos

Stengdamiesi įvykdyti savo 
teisinę prievolę, gavus 
prašymą, galime perduoti 
Jūsų asmens duomenis 
teisėsaugos institucijoms, 
valstybės ir savivaldybių 
institucijoms. Mes taip pat 
galime perduoti Jūsų asmens 
duomenis teisėsaugos 
institucijoms, valstybės ir 
vietos valdžios institucijoms, 
kad galėtume vykdyti mūsų 
teisėtą interesą pareikšti, 
teikti ir ginti teisinius 
reikalavimus.

Kokios yra Jūsų teisės?
Jūs turite teisę:

• gauti informaciją apie 
Jūsų asmens duomenis, iš 
kur ir kaip asmens duomenys 
yra surinkti bei kaip mes 
juos tvarkome;

• kreiptis į Mus su prašymu 
pataisyti savo asmens duomenis, 
nebetvarkyti jų, sunaikinti 
juos, jeigu duomenys yra 
neteisingi, pateikti ne visi 
arba netikslūs, arba jeigu 
jie nebereikalingi, atsižvelgiant 
į tikslus, kuriems buvo surinkti. 
Tokiu atveju Jūs turėtumėte 
pateikti prašymą, kurį gavę mes 
patikrinsime pateiktą informaciją 
ir imsimės reikiamų veiksmų. 
Mums labai svarbu turėti tikslius 
Jūsų asmens duomenis;

• kreiptis į Mus su prašymu 
sunaikinti asmens duomenis arba 
nebetvarkyti jų, išskyrus 
prašymą nebesaugoti asmens duomenų. 
Tokie duomenys nebesaugomi tik 
tuo atveju, jei Jums susipažinus 
su savo asmens duomenimis nustatote, 
kad asmens duomenys tvarkomi 
neteisėtai arba nesąžiningai;

• nesutikti, kad būtų tvarkomi 
Jūsų asmens duomenys, kai šie 
duomenys tvarkomi arba juos 
ketinama tvarkyti tiesioginės 
rinkodaros tikslais arba dėl 
teisėto intereso, kurio siekia 
SKURADESIGN.com arba trečiasis 
asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
• bet kuriuo metu atšaukti duotą s
utikimą tvarkyti duomenis tiesioginės 
rinkodaros tikslais;

• nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus 
Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 
(2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) 
Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų 
perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti 
duomenis („teisė būti pamirštam“) arba 
prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų 
veiksmai (neveikimas), kuriais 
galimai nesilaikoma šių Privatumo 
taisyklių arba teisės aktų 
reikalavimų, galite kreiptis į 
SKURADESIGN.com bet kuriuo Jums 
patogiu būdu: el. paštu 
edmundas@skuradesign.com, 
telefonu +370 62636467. 
Nepavykus  išspręsti  klausimo 
su Mumis, Jūs turite teisę 
kreiptis į Valstybinę duomenų 
apsaugos inspekciją 
(A. Juozapavičiaus g. 6, 
09310 Vilnius,  
el. paštas ada@ada.lt, 
tel. (8 5) 271 2804),  
kuri atsakinga už asmens 
duomenų apsaugą 
reglamentuojančių teisės 
aktų priežiūrą ir kontrolę.
 

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, 
susijusių su asmens duomenų tvarkymu 
ar šiomis  Privatumo taisyklėmis, 
arba pasiūlymų, prašome susisiekti 
su Mumis.

Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes visada siekiame tvarkyti Jūsų 
asmens duomenis ES teritorijoje. 
Jūsų asmens duomenys neperduodami 
ir netvarkomi už ES teritorijos ribų.

PRIVACY POLICY

—-

SECTION 1 – WHAT DO WE DO WITH YOUR INFORMATION?

When you purchase something from our store, as part of the buying and selling process, we collect the personal information you give us such as your name, address and email address.

When you browse our store, we also automatically receive your computer’s internet protocol (IP) address in order to provide us with information that helps us learn about your browser and operating system.

Email marketing (if applicable): With your permission, we may send you emails about our store, new products and other updates.
SECTION 2 – CONSENT

How do you get my consent?

When you provide us with personal information to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange for a delivery or return a purchase, we imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only.

If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent, or provide you with an opportunity to say no.
How do I withdraw my consent?

If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at info@skuradesign.com or mailing us at: MB Jungtine kurybos studija Aulaukio st. 24, Slengiai, KL, 92338, Lithuania
SECTION 3 – DISCLOSURE

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service.

Links

When you click on links on our store, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.
SECTION 4 – SECURITY

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed.

If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption. Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.

SECTION 5 – AGE OF CONSENT

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
SECTION 6 – CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

If our store is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.
QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at edmundas.puckorius@gmail.com or by mail at MB Jungtine kurybos studija.

[Aulaukio st. 24, Slengiai, KL, 92338, Lithuania]

—-

Updating ..
Your cart is currently empty.